• Profiles des membres CHICA#TESTU

    Profiles des membres CHICA#TESTU       Profiles des membres CHICA#TESTU

                                                    Ichioka Reina                                                   Shimakura Rika

    Profiles des membres CHICA#TESTU      Profiles des membres CHICA#TESTU

                                                   Nishida Shiori                                                    Eguchi Saya